UBND xã Bình Nguyên phê duyệt kế hoạch các khoản thu năm học 2018-2019 tại các trường

Thứ hai - 10/09/2018 22:23 923 0
    Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ Hướng dẫn số 218/HDLN/STC-SGD&ĐT, ngày 15/3/2014 của liên ngành Sở Tài chính và Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình hướng dẫn thực hiện quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Thực hiện nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình và Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương;  Trên cơ sở các tờ trình đề nghị của trường THCS; trường Tiểu học và trường Mầm non về kế hoạch xin thu thỏa thuận năm học 2018-2019, UBND xã Bình Nguyên đã ban hành Quyết định số 27; 28; 29 ngày 28/8/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thu các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2018-2019 đối với 3 nhà trường.
     UBND xã đăng tải toàn bộ nội dung quyết định để các bậc phụ huynh theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện của các nhà trường, làm cơ sở để phụ huynh thực hiện việc đóng góp cho con em mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các bậc phụ huynh phản ánh trực tiếp về UBND xã để cùng giải quyết.
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 XÃ BÌNH NGUYÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
    Số: 29/QĐ-UBND                                        Bình Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thu các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2018-2019
 
   
 
CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH NGUYÊN
      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
       Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ Hướng dẫn số 218/HDLN/STC-SGD&ĐT, ngày 15/3/2014 của liên ngành Sở Tài chính và Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình hướng dẫn thực hiện quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình và Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương;
      Xét tờ trình đề nghị của trường Mầm non về kế hoạch xin thu thỏa thuận năm học 2018-2019,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và mức thu tối đa các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh năm học 2018-2019 đối với trường Mầm non, gồm:

 
TT Nội dung khoản thu Số tiền (đ) Định mức Ghi chú
1 Hỗ trợ sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị 150.000 1 cháu/1 năm học  
2 Học phí 70.000 1 cháu/1 tháng học
3 Nước uống  10.000 1 cháu/1 tháng học
4 Mua đồ dùng, trang thiết bị phục vụ học bán trú 20.000 1 cháu/1 tháng học
5 Học thứ bảy 40.000 1 cháu/1 tháng học
6 Chăm sóc bán trú, trực trưa 75.000 1 cháu/1 tháng học
7 Tiền ăn thu theo mức ăn của trẻ    
          Điều 2. Giao cho ban giám hiệu trường Mầm non căn cứ nội dung phê duyệt định mức thu tối đa của UBND xã. tổ chức họp xin ý kiến các khoản thu thỏa thuận phục vụ năm học 2018-2019 với cha, mẹ học sinh và phải được sự nhất trí của phụ huynh, có biên bản họp với từng lớp. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc công khai các khoản thu, chi, thanh quyết toán các khoản thu, chi theo từng nội dung thu theo đúng quy định. Phải thông báo công khai các khoản thu đến phụ huynh học sinh bằng văn bản. Khi thu các khoản thu phải sử dụng phiếu thu theo quy định.
Riêng khoản thu bảo hiểm y tế thực hiện thu theo quy định của ngành BHYT khi có mức thu.
          Tất cả các khoản thu phải được hạch toán qua hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm việc để ngoài sổ sách các nguồn thu và không thực hiện báo cáo tài chính.
          Các khoản thu, khi thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch phải báo cáo UBND xã và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.
Ngoài các khoản thu trên theo quy định tại Quyết định 2814/QĐ-UBND và Quyết định 1956/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình nhà trường không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
          Văn phòng UBND xã, ban tài chính, ban giám hiệu trường Mầm non chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
           
Nơi nhận:                                                                                                             CHỦ TỊCH    
- UBND huyện KX.                                                                                                                               
- TVĐU- TT HĐND xã.
- Như­ điều 3;                                                                                                                                                        (đã ký)
- Lư­u VPUB
                                                                                                   Bùi Mạnh Hằng
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 XÃ BÌNH NGUYÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
     Số: 28/QĐ-UBND                                        Bình Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thu các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2018-2019
 
   


CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH NGUYÊN
       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
       Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ Hướng dẫn số 218/HDLN/STC-SGD&ĐT, ngày 15/3/2014 của liên ngành Sở Tài chính và Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình hướng dẫn thực hiện quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình và Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương;
      Xét tờ trình đề nghị của trường Tiểu học về kế hoạch xin thu thỏa thuận năm học 2018-2019,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và mức thu tối đa các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh năm học 2018-2019 đối với trường Tiểu học, gồm:
 
TT Nội dung khoản thu Số tiền (đ) Định mức Ghi chú
1 Hỗ trợ sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị 150.000 1 học sinh/1 năm học  
2 Nước uống cho học sinh 10.000 1 học sinh/1 tháng học  
3 Học tin học 20.000 1 học sinh/1 tháng học  

          Điều 2. Giao cho ban giám hiệu trường Tiểu học căn cứ nội dung phê duyệt định mức thu tối đa của UBND xã. tổ chức họp xin ý kiến các khoản thu thỏa thuận phục vụ năm học 2018-2019 với cha, mẹ học sinh và phải được sự nhất trí của phụ huynh, có biên bản họp với từng lớp. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc công khai các khoản thu, chi, thanh quyết toán các khoản thu, chi theo từng nội dung thu theo đúng quy định. Phải thông báo công khai các khoản thu đến phụ huynh học sinh bằng văn bản. Khi thu các khoản thu phải sử dụng phiếu thu theo quy định.
Riêng khoản thu bảo hiểm y tế thực hiện thu theo quy định của ngành BHYT khi có mức thu.
          Tất cả các khoản thu phải được hạch toán qua hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm việc để ngoài sổ sách các nguồn thu và không thực hiện báo cáo tài chính.
          Các khoản thu, khi thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch phải báo cáo UBND xã và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.
Ngoài các khoản thu trên theo quy định tại Quyết định 2814/QĐ-UBND và Quyết định 1956/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình nhà trường không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
          Văn phòng UBND xã, ban tài chính, ban giám hiệu trường Tiểu học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
           
Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH    
- UBND huyện KX.                                                                                                                               
- TVĐU- TT HĐND xã.                                                                                                                           (Đã ký)
- Như­ điều 3;                                                                                 
- Lư­u VPUB;
                                                                                             Bùi Mạnh Hằng


ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 XÃ BÌNH NGUYÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
    Số: 27/QĐ-UBND                                        Bình Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thu các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2018-2019
 
 


CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH NGUYÊN
      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
       Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ Hướng dẫn số 218/HDLN/STC-SGD&ĐT, ngày 15/3/2014 của liên ngành Sở Tài chính và Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình hướng dẫn thực hiện quyết định số 2814/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
       Căn cứ nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình và Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương;
      Xét tờ trình đề nghị của trường THCS về kế hoạch xin thu thỏa thuận năm học 2018-2019,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và mức thu tối đa các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh năm học 2018-2019 đối với trường THCS, gồm:
 
TT Nội dung khoản thu Số tiền (đ) Định mức Ghi chú
1 Hỗ trợ sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị 150.000 1 học sinh/1 năm học  
2 Tiền học phí 30.000 1 học sinh/1 tháng học  
3 Nước uống cho học sinh 10.000 1 học sinh/1 tháng học  
4 Coi xe đạp cho học sinh có nhu cầu 5.000 1 học sinh/1 tháng học  
5 Học thêm vào buổi chiều 10.000 1 học sinh/1 buổi học  
6 Mua BHYT 525.400 1 học sinh cả năm 2019  

          Điều 2. Giao cho ban giám hiệu trường THCS căn cứ nội dung phê duyệt định mức thu tối đa của UBND xã. tổ chức họp xin ý kiến các khoản thu thỏa thuận phục vụ năm học 2018-2019 với cha, mẹ học sinh và phải được sự nhất trí của phụ huynh, có biên bản họp với từng lớp. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc công khai các khoản thu, chi, thanh quyết toán các khoản thu, chi theo từng nội dung thu theo đúng quy định. Phải thông báo công khai các khoản thu đến phụ huynh học sinh bằng văn bản. Khi thu các khoản thu phải sử dụng phiếu thu theo quy định.
Riêng khoản thu bảo hiểm y tế thực hiện thu theo quy định của ngành BHYT khi có mức thu.
          Tất cả các khoản thu phải được hạch toán qua hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm việc để ngoài sổ sách các nguồn thu và không thực hiện báo cáo tài chính.
          Các khoản thu, khi thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch phải báo cáo UBND xã và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.
Ngoài các khoản thu trên theo quy định tại Quyết định 2814/QĐ-UBND và Quyết định 1956/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình nhà trường không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
          Văn phòng UBND xã, ban tài chính, ban giám hiệu trường THCS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
           
Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH    
- UBND huyện KX.                                                                                                                               
- TVĐU- TT HĐND xã.                                                                                                                            (Đã ký)
- Như­ điều 3;                                                                                 
- Lư­u VPUB
                                                                                                Bùi Mạnh Hằng

 

Tác giả bài viết: VP UBND xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay100
  • Tháng hiện tại1,620
  • Tổng lượt truy cập2,316,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây